GMomentum

EUR/USD คลื่นราคา Dow theory

การศึกษา
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EUR/USD คลื่นราคา Dow theory โครงสร้างของคลื่นราคา

Note : Case Study กรณีศึกษาเท่านั้น