conan20911412

วิแคะ แบบ จักกะรวย

เพิ่มขึ้น
COINBASE:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
ETH ถ้าไม่หลุด 1300 ระยะยาวมองขึ้นไปเทส 2030 และ 2580 ตามลำบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ