meksoong01

ซื้อ ลงทุน

เพิ่มขึ้น
SET:EA   ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
ถือหวังผล695 วัน ที่ y 61.25 หรือ มากกว่าเท่ากับ 31 % ต่อปี
ผ่านด้วยปัยจัยพื้นฐานเเละ คาดหวังการเติบโตจากกำไร ของเเบตเตอร์รี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ