Purich

USD ยังคงมีสิทธิ์ในการปรับตัวร่วงลง

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลล่าร์ยังคงมีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่ออกมาในมุมมองที่อาจจะมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

โดยเหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีการชะลอลงนั้นเกี่ยวเนื่องกับทางด้านของภาคเศรษฐกิจที่อาจจะมีการชะลอตัวทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้อาจจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเริ่มมีการชะลอตัวในอนาคต

ดังนั้นในการส่งสัญญาณในครั้งนี้อาจจะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลล่าร์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงซึ่งถ้ามีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นไม่สามารถทะลุ 106.116 และ 106.500 ขึ้นไปได้แม้จะมีการร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยมีการปรับตัวร่วงลงซึ่งแน่นอนว่าแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ 105.6308 แนวรับที่หนึ่งและ 105.139 เป็นแนวรับที่สองซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องติดตามอย่างมากในวันนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ