Zepultula

ไต่ระดับ

เพิ่มขึ้น
SET:DCON   DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
กำลังไล่ไต่ระดับกลับไป ทิศทางการเข้าซื้อ รอย่อช่วง 0.33-0.35 เข้าซื้อ เป้า 0.4 ต่ำกว่า 0.31 cut
ส่วนตัวเก็บไว้ตั้งแต่ 0.3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ