HumanGraphy

CRC : 3 ways ของการพักจบแบบ Zigzag

เพิ่มขึ้น
SET:CRC   CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
CRC : 3 ways ของการพักจบแบบ Zigzag

Plan : รอ Buy ที่แนวจบของ Zigzag Wave

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ