Lokivich

CRC คุณไม่ได้ไปต่อ

ลดลง
SET:CRC   CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY

CRC วันนี้ได้หลุด Low เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าจบขาขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นขาลงเรียบร้อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ