NutaponKo

ทรงเริ่มยก

SET:CPW   COPPERWIRED PCL
รูปแบบสองหัวกลับ ถ้าไม่หลุดโลน่าสะสม
คัท 1.57
รับ ถ้าไม่หลุดต่ำกว่า 1.62
เป้าแรก 1.85
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ