Thatchai789

CPF

เพิ่มขึ้น
SET:CPF   CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
ถ้าราคาสามารถยืนบนกรอบนี้ได้ ราคามีโอกาสวิ่งขึ้นสูง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ