HUNTER050505

COTTO

เพิ่มขึ้น
SET:COTTO   SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคากราฟเร่ิมยกตัวขึ้น หลังจากออกข้างมานาน ต้นทุนการผลิต(ราคาเชื้อเพลิง)น่าจะพีคไปแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ