NutaponKo

CK ก่อสร้างมาแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:CK   CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 103
3
หลายตัวเริ่มพัก มาดันก่อสร้างต่อ แล้วจบรอบ
แนวรับ 15.4
เป้าแรก 17.3 ยืนได้ไป 21.6 แต่กว่าจะถึงอีกหลายย่อ

ความคิดเห็น