FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY H4
วิเคราะห์ตาม หลักการ
Time target harmonic

เมื่อ จุด C retrace >= 61.8% ของ AB เป็น Flat
กฎมีอยู่ว่า
1. ระยะเวลา ( time zone )ของ xab = bcd หรือ สัดส่วน 61.8 , 161.8
2. ระยะเวลาของ ab และ cd จะต้องไม่เท่ากันและไม่เป็นสัดส่วน ไฟโบแนนซี่
3. ตำแหน่ง d คือ ตำแหน่งสุดท้าย จะเป็น สัดส่วนดังนี้
Ratio 113 = Bullish Alternate bat
Ratio 88.6 = Bullish Bat
Ratio 161.8 = Bullish Crab
4. หลังจาก ทำ pattern ครบ xabcd ระยะเวลา ( time zone ) ของ d ถึง เป้าหมายต่อไป (ที่จะขึ้น) จะเป็นสัดส่วน ไฟโบแนนซี่ ของ xab หรือ bcd

🦋ในตำแหน่ง Time Zone Target มี 2 ตำแหน่ง
คือ วันที่ 14 และ 19 ครับ

🦋Ratio ที่จะทำแพทเทร์น มี 3 แบบ
Ratio 113 = Bullish Alternate bat ที่ราคา 112.54
Ratio 88.6 = Bullish Bat ที่ราคา 111.47
Ratio 161.8 = Bullish Crab ที่ราคา 114.68
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ