Nirvana999

ภาพใหญ่อาจเกิด Wave 1 Extension

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Wave 1 Extension

wave 1 มีความยาวมากกว่า 161.8 ของ wave 3

ในกรณีนี้ wave 1 มีความยาว น้อยกว่า 161.8 ของ wave 3

---------------
แต่เข้าเงือนไขพิเศษ
หากคลื่น 1 เป็นคลื่นที่ยาวที่สุดแต่ยาวไม่ถึง 161.8
ของคลื่น 3 กรณีนี้จะพิจารณาว่าเป็นคลื่น 1 ขยายได้ก็ต่อ
เมื่อความยาวคลื่น 3 น้อยกว่า 61.8 ของคลื่น 1 (External) cr พี่โต่งเต่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ