BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์

Sine Wave ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน ว่า สินค้านั้นมีวัฏจักรราคา ที่ชัดเจนใน (ช่วงเวลาหนึ่งๆ..อันนี้เป็นข้อสังเกตุส่วนตัว)

วัฏจักร จะเห็นได้ชัด ใน สินค้าโภคภัณฑ์ ทางกายภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ น้ำมัน ซึ่ง ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน(ที่มีจำกัด)ของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

หากนำมาใช้กับ Bitcoin ต้อง ตั้งอยู่ในสมมุติฐานว่า เหรียญบิทคอยน์ ในตลาด มีจำกัด เช่นกัน และ ต้องใช้แลกเปลี่ยนสินค้า ผูกกับสกุลเงินต่างๆ ได้เสรีเป็นที่ยอมรับ ดังเช่น กรณีของ ทองคำ ได้เคยถูกผูกไว้กับ สกุลเงิน ในยุค 1900-1970
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ