COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC H4
วิเคราะห์ตาม หลักการ Time target harmonic

เมื่อ จุด C retrace >= 61.8% ของ AB เป็น Flat
กฎมีอยู่ว่า
1. ระยะเวลา ( time zone )ของ xab = bcd หรือ สัดส่วน 61.8 , 161.8
2. ระยะเวลาของ ab และ cd จะต้องไม่เท่ากันและไม่เป็นสัดส่วน ไฟโบแนนซี่
3. ตำแหน่ง d คือ ตำแหน่งสุดท้าย จะเป็น สัดส่วนดังนี้
Ratio 131 = Bullish Alternate bat
Ratio 88.6 = Bullish Bat
Ratio 161.8 = Bullish Crab
(เป็น butterfly ไม่ได้ เพราะ จุด B retrace ที่ 0.382 *กราฟเส้น*)
4. หลังจาก ทำ pattern ครบ xabcd ระยะเวลา ( time zone ) ของ d ถึง เป้าหมายต่อไป (ที่จะขึ้น) จะเป็นสัดส่วน ไฟโบแนนซี่ ของ xab หรือ bcd

สำหรับ ไว้พิจารณา การตัดสินใจเข้าออกออร์เดอร์ อีกทางหนึ่งครับ
^^
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ