BNC:BLX   BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin
ไม่มีอะไรมาก คนถือแค่รอไปเรื่อยๆ
ลงก็ช้อนไว้ ตามพอทการลงทุนของตัวเอง
ไม่มีอะไรเปลี่ยนเทคนิคคอลกราฟได้
ไม่ว่าข่าวจะแย่แค่ไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ