grafdrama555

BLA เข้าจุดผิด เพราะ vol

SET:BLA   BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
ข้อผิดพลาด
เข้าเพราะ สัญญาณ vol peak SET:BLA
แต่ ราคาขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว จริงๆ ไม่ได้เปรียบ
และสุดท้ายเกิด False break

ข้อแก้ไข
1. ถ้าออกที่แนว break ก็จะโดน stop นิดเดียว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ