Goodboy888

BGRIM : Capital outflow , the price back to original accum frame

SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ปริมาณสะสมที่ดันราคาขึ้นไปทำ new high ออกหมด ทำให้ตัวหุ้นกลับมาอยู่ในกรอบสะสมเดิม ในช่วงระหว่าง 48-56 บาท โดยประมาณ อาจจะ side way เพื่อทำการสะสมใหม่อีกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ