HumanGraphy

BGRIM Plan2 : แผนเทรดระดับความเสี่ยงสูง

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
Sample Cap. : 100,000.
3%loss : 3,000.

Buy@44 = 1,000 Share
Stop@41.25 (2.75) = 2,750.
Target@64.0 (20.0) = 20,000. (20% of Cap.)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ