Heichou

BGRIM ขึ้น w3 รูปแบบ small x wave

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
ชุดแรกจบไปแล้วแบบ zigzag ซึ่งทั้งหมดอาจเป็น double/triple ก็ไม่ทราบได้
แต่เป้าหมายแรกของรูปแบบถัดไปคือ 61.8% ของชุดแรก
ซึ่งหากชุดถัดไปเป็น zigzag เป้าหมายชุดแรกจะเป็นเป้าหมายของคลื่น a
ส่วนคลื่น c จะเท่ากับ 100% ของ correction ชุดแรก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ