WaveRiders

BGRIM wave 3

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
BGRIM นับคลื่นกันใหม่
สงสัยเพิ่งจะเริ่มออกตัว Wave 3 ใหญ่

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ