TraderJira

Bem เลี้ยงตัว

เพิ่มขึ้น
TraderJira Updated   
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
หุ้น BEM เริ่มมีการสร้างตัววิ่งเกาะเส้นเขียว เหมือนกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ซื้อสะสมเมื้อราคาสัมผัสเส้นเขียว ขายเมื่อหลุดเส้น
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ถือรันเทรน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ