SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 82
2
กราฟยังไม่เสียทรง ยังรันเทรนต่อเพื่อขึ้นเวฟ5 กราฟจะเสียทรงเมื่อหลุดเทรนไลน์ พิจารณาขายออกก่อน

ความคิดเห็น