grafdrama555

banpu มองขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
1.ทำ ขา 1 ขา 2 แล้ว Vol น้อยลอง ขึ้นง่ายขึ้น
2. ราคายืน ที่ vol peak ได้แล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ