Heichou

ASIAN น่าจะจบคลื่นย่อสามเหลี่ยมของ w.2 เล็ก

เพิ่มขึ้น
SET:ASIAN   ASIAN SEA CORP PCL
เป้าหมายอยู่ที่ fibo 100% ของคลื่น 1
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ