aucrazy

ASIAN

เพิ่มขึ้น
SET:ASIAN   ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
ราคาปิดสูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้า และสามารถทำราคาสูงขึ้นไปได้อีก แนวต้านที่ 22

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ