Coach_Jay_Academy

AOT (การใช้อินดิเคเตอร์ MACD ในการเข้าหาจุดซื้้อ ขาย จุดกลับตัว)

การศึกษา
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
ใช้ Indicator MACD ในการเข้าจับจังหวะ "การซื้อ/ขายหุ้น" หาจุด "กลับตัว" ของราคาหุ้น

ความถูกต้องแม่นยำ 60-70%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ