SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
62.25 ยืนได้ มีโอกาสไปเทส 63.75 และ 65
tf120 ยังคงทำไฮใหม่ได้เรื่อยๆ เริ่มเห็นดอยแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ