SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
-,องไทมเฟรมใหญ่นี่ขึ้นมาเยอะมากจริงๆ
-จะแค่ย่อตัวหรือเปลี่ยนแนวโน้มค่อยว่าอีกที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ