HumanGraphy

AOT : เบรกกรอบด้วย Volume => Direction เปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT : เบรกกรอบด้วย Volume => Direction เปลี่ยน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ