SET:AH   AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
break 22.3 buy

งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,720.51 17,891.21 21,245.91 22,346.05
หนี้สินรวม 7,537.75 9,944.58 13,766.33 14,604.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,969.95 7,689.85 7,227.95 7,473.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 322.58 322.58 322.58 322.58
รายได้รวม 17,130.08 17,844.26 19,428.54 17,969. 40
กำไรสุทธิ 1,157.61 1,299.16 -181.11 147.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.66 4.10 -0.57 0.46
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.54 9.26 1.80 2.51
ROE(%) 17.79 17.72 -2.43 2. 01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.76 7.28 -0.93 0.82
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ