kittiwut

ADAUSDT

เพิ่มขึ้น
BITKUB:ADATHB   Cardano
ใน ทฤษฎี Elliott Wave คลื่นลูก ที่ 3
ไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุดในคลื่น 1/3/5
และมักจะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด ดังนั้นหากเราสามารถจับมันได้ เราก็อาจได้รับโอกาสที่ดีในการค้าขาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ