snatpy

ACC

เพิ่มขึ้น
SET:ACC   ADVANCED CONNECTION CORP PCL
เข้า 1.28-1.31
คัท 1.24
เป้า 1.39/1.58
TF week สวยย
TF day เป็น hammer
ไปด้วยกันไปได้ไกล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ